ประวัติ

    ปรัชญา นตฺถิปญฺญา  สมาอาภา”  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
    คำขวัญ เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม
    อักษรย่อ ..
    ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกลำดวนหมายถึง ความสงบสุขร่มเย็น อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรม

และความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น

    ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


       

    สีประจำโรงเรียน แสดขาวสีแสด หมายถึงความอดทน ความเสียสละ ความก้าวหน้าที่ให้แสงสว่างนำทางไปสู่ปัญญา สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน ความแจ่มใส
    อัตลักษณ์ไหว้งาม ยิ้มใส มาลัยสวย
          เอกลักษณ์ มาลัยงาม เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน


^