Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสงกรานต์ คำบึงกลาง

  ผู้บริหารสถานศึกษา

ฝ่ายบุคคล

 • thumbnail

  นางสาววิไลพร พันรอบ

  หัวหน้าฝ่ายบุคคลการ

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ สมอ

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ ชัยสุวรรณ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอินทร์วา ทรัพย์อุ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายจักรกฤช สะตะ

  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายอดิศร นวลสาร

  ผู้ช่วยครู

 • thumbnail

  นางสาวอรญา คุณุรัตน์

  ครูชำนาญการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ ศิริโชติ

  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวศุภิสลักณ์ ศุภสร

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร สุขสงวน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายจักรกฤช สะตะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ พรหมประดิษฐ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอนงค์ คำคาวี

  ครูชำนาญการ

^